فریزر صندوقی الکترواستیل یک فریزر خانگی است که 258 لیتری بوده و دارای 101 سانتی متر است. گرید انرژی این محصول A می باشد.